Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s kompletným znením obchodných podmienok platných pre internetový obchod www.rimskyhrniec.sk. Súčasne akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2. Objednávanie

Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné, pokiaľ nie sú stornované podľa nižšie uvedených podmienok. Objednať je možné následujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom internetového obchodu na www.rimskyhrniec.sk
 • elektronickou poštou na adrese info@rimskyhrniec.sk

Objednávka je obratom potvrdená na zadanú e-mailovú adresu, o odoslaní budete taktiež informovaný emailom. Každú objednávku je možné zrušiť do 6-tich hodín od odoslania emailového potvrdenia a to e-mailom. S každou dodávkou je odoslaný daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho - odstúpenie od zmluvy

(bez udania dôvodu)

V súlade so zákonom má každý zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru pri zásielkovej forme predaja. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie všetkých nižšie uvedených podmienok:

 • tovar musí byť v originálnom nepoškodenom obale
 • tovar musí byť kompletný
 • tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený
 • spolu s vráteným tovarom je treba zaslať aj originál daňového dokladu (faktúry) a vyplnený formulár vrátenia tovaru
 • poštovné spojené so zaslaním tovaru späť k predajcovi hradí kupujúci
 • tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku

Pri súčasnom splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám plnú kúpnu cenu bez zbytočného odkladu zašleme prevodom na Váš bankový účet po fyzickom prijatí a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť. 

3. Dodacie podmienky

Štandardná dodacia lehota je do 7 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Ak nie je tovar momentálne na sklade, bude zákazník kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom a následne mu bude oznámený predpokladaný termín expedície tovaru. Paušálna prepravná sadzba: 7,20 € (6,00 € bez DPH). 

4. Platobné podmienky

 • bankový prevod - platba vopred (bez poplatku)

5. Zľavy

Pri objednaní nad 69,- EUR poštovné je zadarmo. Veľkoobchodný cenník si môžete vypítať na adrese: info@rimskyhrniec.sk

6. Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci evidoval, spracoval a uschovával jeho osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail, pri právnických osobách aj IČO, DIČ a bankové spojenie).

Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho, na účely doručenia tovaru, vyhotovenia daňového dokladu a na komunikáciu so zákazníkom.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek je možné požiadať o vymazanie alebo úpravu poskytnutých osobných údajov prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho sú uložené na bezpečných serveroch a neposkytne ich bez súhlasu kupujúceho tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

7. Reklamácia a záruka

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov odo dňa dodania. Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si faktúru, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom a nahrádza záručný list.  

Postup reklamácie:

 • Kupujúci je povinný zasielať tovar na reklamáciu ako doporučenú zásielku v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy a na svoje náklady. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť. 
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky!
 • Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: Ján Póda, Veľké Dvorníky 552, 929 01 Veľké Dvorníky
 • Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kópiu príslušnej faktúry a kompletne vyplnený reklamačný protokol.

Riešenie reklamácie:

 • Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačné konanie začína po doručení reklamovaného tovaru, vyplneného reklamačného listu a kópie dokladu o nákupe.
 • O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď. V zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
 • V prípade, že v záručnej lehote dôjde k poruche a bude uznaný nárok na záručnú reklamáciu, bude celá vec zariadená nasledujúcimi spôsobmi, pričom spôsob volí predajca: výrobok bude zadarmo opravený, výrobok bude vymenený za nový, alebo bude vrátená plná cena zákazníkovi. 
 • O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky, resp. e-mailom a následne mu bude zaslaný doporučenou listovou zásielkou, resp. e-mailom reklamačný protokol o vybavení reklamácie. Po uplynutí 30-dňovej lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (predávajúci nahradí neopraviteľný výrobok novým).

Záručné podmienky:

 • Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, násilnou manipuláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, otváraním ako i použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na obsluhu). 
 • Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo používaním s produktmi a službami, ktoré neboli dodané výrobcom.
 • Ak nie je jednoznačne určené zákonom, predajca nie je zodpovedný za žiadne následné poruchy a poškodenia spôsobené produktom. Predajca nie je zodpovedný za škody spotrebiteľa alebo stratu zisku.
 • Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.